HOME ABOUT US NEWS & EVENTS LINK CONTACT US

THE SACRED HEART COUNCIL #16215
Chi Đoàn Thánh Tâm

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2015 - 2016

- Ðại Hiệp (Grand Knight), anh Vũ Dâng
- Linh Mục Tuyên Úy (Chaplain) cha Nguyễn Nhị
- Phó Ðại Hiệp (Deputy Grand Knight), anh Nguyễn Dương
- Chưởng Ấn (Chancellor), anh Trương Minh
- Thư Ký (Recorder), anh Nguyễn Mang
- Tài Chánh (Finance Secretary), anh
- Thủ Quỹ (Treasurer), anh Nguyễn Khiêm
- Luật Sĩ (Advocate), anh Lê Hùng
- Tổng Quản (Warden), anh Nguyễn Hội
- Nội Quản (Inside Guard), anh Lê Đáo
- Ngoại Quản (Outside Guard), anh Lê Hiếu
- Giảng Viên (Lecturer), anh
- Giám Sát Viên (Trustee), anh Hồng Phương (1 năm)
- Giám Sát Viên (Trustee), anh Nguyễn Long (2 năm)
- Giám Sát Viên (Trustee), anh Đỗ Thuận (3 năm)

- Giám Đốc Hội Viên (Membership Director), anh
- Giám Đốc Chương Trình (Program Director), anh